Generelle indlærings-vanskeligheder

Generelle indlærings-vanskeligheder

Målgruppen for CSV Sydfyns undervisning for voksne der er udviklingshæmmede, omfatter også voksne med autismespektrum-forstyrrelser, sent udviklede, kommunikationssvage og i et vist omfang bogligt svage, som ikke ellers kan deltage i andre eksisterende uddannelsestilbud.

Man har historisk kaldt gruppen for ”mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder”, og omfatter derfor ikke undervisning mhp. afhjælpning af specifikke vanskeligheder som de, der for eksempel fordrer audio-logopædisk bistand.

Undervisningen sker efter Lov om Specialundervisning for voksne, og foregår typisk i sammenhæng med borgerens aktivitetstilbud på en beskyttet arbejdsplads. Herfra vil man ofte indstille til undervisning, hvorefter CSV Sydfyn foretager en visitation, som skal beskrive undervisningens mål, indhold og – periodens forventede længde. Henvendelsen kan naturligvis også komme direkte fra borgeren eller dennes kontaktperson.

Undervisningen kan kun iværksættes, såfremt der er udsigt til at kursisten får et rimeligt udbytte af undervisningen.

Undervisningsmålene vil være individuelle. Med med en generel anerkendende tilgang fokuserer vi hyppigt på at styrke omverdensforståelse, forbedre muligheder for selvstændigt at indhente viden, tilføre forskellige oplevelser og udfordringer så der åbnes for et rum der opleves som lærende, meningsgivende og nyorienterende. Målene kan også fremgå mere konkrete, for eksempel i forbindelse med beherskelse af sprog.

Eksempler på aktiviteter kan være læse – og skrivetræning, målrettet træning i fonetisk opmærksomhed, informationssøgning fra internet og fagmaterialer, træning i betjening af iPad og andre kompenserende midler, arbejde med kognitive træningsprogrammer, social træning samt regning/matematik.

Undervisningen evalueres èn gang årligt eller efter behov.

Kontakt: 

Centerleder

Søren Bay Koch

Tlf.: 2488 6383

 

GVS