STU

STU

Orientering til forældre og pårørende til elever på STU vedrørende nødundervisning

På CSV Sydfyns STU laver vi pt. nødundervisning efter loven, tilrettelagt og gennemført uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og elever.

Nødundervisningen vil blive tilrettelagt efter den enkelte elevs behov for særlig støtte og hensyntagen i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation.

Vi vil dagligt have kontakt til eleverne og særligt sikre de elever, som har ekstra behov for dette.

Nødundervisning kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale.

Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

 

Venlig hilsen

Gert Hjuler
Afdelingsleder

Svendborg Kommune
Børn, Unge, Kultur og Fritid
Familie, Børn og Unge
CSV Sydfyn / Svendborg Heldagsskole

 

 

Velkommen til STU på CSV Sydfyn

Hvad er STU?
CSV Sydfyn varetager, som en del af Svendborg Kommune den 3 årige særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner primært.

For at komme i betragtning til en 3 årig STU skal man som ung visiteres via en Kommunal STU Uddannelsesvejleder. 

Hvem går på STU?
På STU ved CSV Sydfyn tilrettelægger og udfører vi undervisningsforløb for en bred gruppe af unge med særlige behov. Vores elever har forskellige kognitive forudsætninger, blandede diagnoser som eksempelvis ADHD, autisme, og en del af vores unge er psykisk sårbare. Fælles for alle vores elever er, at de i høj grad profiterer af undervisning og aktiviteter, som er praktiske.
 
Eleverne kendetegnes ved desuden at have fordel af fx tydelige dagsprogrammer, fast struktur og overskuelighed samt kortere undervisningsintervaller og forudsigelige forløb med forholdsvis kendte opgaver i trygge rammer.  Vores elever er, som udgangspunkt ikke funktionsdelt, medmindre det vurderes, at være til den enkelte elves fordel.

På CSV Sydfyns STU har vi unge i alderen 15-25 år med særlige behov, som kan gå på en af vores 4 linjer: ”E-sport og Teknologi” - ”Butik og Virksomhed” - ”Livsduelighed” - ”Værksted og Grønt”.

Hvad kan man bruge en STU til?
På alle 4 linjer laver vi individuelt tilrettelagte forløb med udgangspunkt i den unges særlige behov. Vi tager således udgangspunkt i de unges ønsker og egne mål, så vidt det er muligt.

Vi ønsker, sammen med den enkelte unge, at give ham/hende mulighed for lærling og udvikling til at blive så selvstændige som muligt i sociale fællesskaber med andre. Arbejdsmarkedet er her et af de vigtige fællesskaber og derfor ønsker vi at de unge bliver en del af dette fællesskab.

Det er derfor vores klare mål at de unge på STU, kommer videre i uddannelse, job eller beskæftigelse. Dette mål samarbejder vi tæt med de unge på STU om at opnå. Og derfor har vi en række fokusområder og målsætninger, som de unge skal forholde sig til i løbet af deres 3 år på STU. Det være både personlige, sociale og faglige mål og fokusområder, som de selv er med til at formulere.

Hvordan er undervisningen?
Vejen til at opnå dette sker gennem praktiske undervisning og aktivitetsforløb på vores 4 linjer, som vores personale skræddersyr til eleverne. Vores helt centrale fokus er at eleverne kommer videre i job, uddannelse og beskæftigelse. Så derfor har vi etableret et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere blandt private og offentlige praktikværter samt forskellige relevante myndigheder i kommunerne.

Hvor bor man?
Nogle elever bor i egen bolig, de fleste hjemme og andre på vores kollegie på Jernbanegade og Vestergade.

Vi arbejder meget tæt sammen med vores kollegie, så eleverne på vores kollegie oplever en helhed i deres hverdag. 

Alle vores elever får, uanset hvor de bor, undervisning i emner, der giver dem relevante kompetencer til at kunne bo selv, nu eller senere i livet.

Vores værdigrundlag kan du læse mere om her.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os eller UU-vejleder i den kommune, hvor du bor.

Se STU flyer stu.pdf