STU

STU

Orientering til forældre og pårørende til elever på STU vedrørende nødundervisning OPDATERING PR. 18. MAJ

På CSV Sydfyns STU laver vi pt. nødundervisning efter loven, tilrettelagt og gennemført med fysisk tilstedeværelse af underviserer og elever fra og med 18. maj 2020. 

Nødundervisningen vil blive tilrettelagt efter den enkelte elevs behov for særlig støtte og hensyntagen i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation.

Nødundervisning kan fortsat omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale.

Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

 

Venlig hilsen

Gert Hjuler
Afdelingsleder

Svendborg Kommune
Børn, Unge, Kultur og Fritid
Familie, Børn og Unge
CSV Sydfyn / Svendborg Heldagsskole

 

 

Velkommen til STU på CSV Sydfyn

Hvad er STU?
CSV Sydfyn varetager, som en del af Svendborg Kommune den 3 årige STU, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner primært.

For at komme i betragtning til en 3 årig STU skal man som ung visiteres via en Kommunal STU Uddannelsesvejleder. 

Hvad kan man bruge en STU til?
Vi arbejder ud fra Svendborgs Kommunes klare mål om at flere unge på STU, kommer videre i uddannelse, job eller beskæftigelse.
 
Vi har derfor en række fokusområder og målsætninger, som de unge skal forholde sig til i løbet af deres 3 år på STU. Det være både personlige, sociale og faglige mål og fokusområder, som de selv er med til at formulere og som bringer dem godt videre i forhold til job, beskæftigelse og uddannelse.

I løbet af STU holdes en række møder for at følge op på hvordan det går. På elevens 3.år holdes et udslusningsmøde, hvor andre relevante myndigheder deltager og det videre forløb aftales. Til sidst efter gennemført STU får alle elever overrakt deres eget kompetencebevis.

Hvem går på STU?
På CSV Sydfyns STU har vi unge i alderen 15-25 år med særlige behov, som går på en af vores 4 linjer: ”E-sport og Teknologi” - ”Butik og Virksomhed” - ”Livsduelighed” - ”Værksted og Grønt”.

Vores elever har forskellige kognitive forudsætninger, blandede diagnoser som eksempelvis indlæringsvanskeligheder, ADHD, autisme, og en del af vores unge er psykisk sårbare.
 
Fælles for vores elever er, at de i høj grad profiterer af undervisning og aktiviteter, som er praktiske, vedkomne og nødvendige for den enkelte.

Eleverne kan fx have særlige behov for tydelige dagsprogrammer, fast struktur, overskuelighed samt kortere undervisningsintervaller og forudsigelige forløb med forholdsvis kendte opgaver i trygge rammer.
 
Vores elever er som udgangspunkt ikke funktionsopdelt på vores linjer, medmindre det vurderes, at være til den enkelte elevs fordel.


Hvordan er undervisningen?
På alle vores 4 linjer laver vi individuelt tilrettelagte forløb, hvor hver linje har deres eget skema som tager udgangspunkt i de unges særlige behov.

Undervisningen og aktiviteterne på STU er praktiske og skræddersyede så alle elever kommer igennem en række emner, som bringer dem videre i enten job, beskæftigelse eller uddannelse.

Da vores helt centrale fokus er, at eleverne kommer videre i job, uddannelse og beskæftigelse, har vi skabt et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere blandt private og offentlige praktikværter.

Praktik er således noget alle elever bliver tilbudt i løbet af deres 3 år på STU ved CSV Sydfyn.

Hvor bor man?
Nogle af vores elever bor på kollegiet på Jernbanegade og Vestergade. Andre elever bor hjemme hos deres forældre/plejefamiler eller i egen bolig.
 
Vi arbejder i dagligdagen meget tæt sammen med kollegiet, så alle elever på vores kollegie oplever en helhed i deres hverdag.

Alle vores elever får, uanset hvor de bor, undervisning i emner, der giver dem relevante kompetencer til at kunne bo selv, nu eller senere i livet.

CSV Sydfyns værdigrundlag kan du læse mere om her.

______________________________________________________________________________________________________________________

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os eller UU-vejleder i den kommune, hvor du bor.

Se STU flyer PDF iconstu.pdf