Livsduelighed

Livsduelighed

Målgruppe:
Vores målgruppe er unge mennesker med et svagt kognitivt og kommunikativt funktionsniveau, og med en lav grad af selvhjulpenhed. De kommer ofte fra kommunernes børnespecialskoler, og fra folkeskolens specialundervisningsregi. Af diagnoser og udfordringer kan nævnes:

 • Down's Syndrom
 • Hjerneskader i forskellig grad
 • Unge uden verbalt sprog
 • Unge med multiple funktionsnedsættelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Unge med autismespektrumforstyrrelser

Pædagogisk tilgang:
Undervisningen foregår i en fast, tydelig og overskuelig struktur bl.a. med brug af visuelle støttesystemer. 

Gennem kommunikation, social træning og undervisning i selvhjulpenhed, lærer eleverne at udnytte og udvikle egne potentialer i overgangen fra barn til voksen.

Hver elev har en kontaktlærer, og en vejleder tilknyttet.

Undervisningens indhold:
Undervisningen er individuelt tilrettelagt og afstemt i forhold til elevens potentialer, behov og ønsker. Vi arbejder bl.a. med:

 • Kommunikation - verbal- og nonverbal
 • Omverdensforståelse
 • Social træning
 • Hvem er jeg?
 • Fag-faglig undervisning
 • Motorik/motion/idræt
 • Hygiejne
 • Botræning
 • Trafiktræning
 • Madlavning
 • Selvhjulpenhed i praksis
 • Kreative fag
 • Mindfulness
 • Ekskursioner og lejrskole
 • Besøg på bosteder og støttecentre
 • Brobygning til beskyttede værksteder og dagtilbud

Al undervisning er alment dannende, og tager udgangspunkt i elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. 

Se Livsdueligheds grund- og kompetenceskema længere nede, under bilag.

Praktikker:
Der arrangeres praktikker ift. beskyttet beskæftigelse og dagtilbud.

Fremtid:
Vi arbejder målrettet mod, at eleven opnår så høj grad af selvhjulpenhed og livsduelighed, som muligt. Fremtidsmulighederne vil, for de flestes vedkommende, pege i retning af et beskyttet botilbud samt beskyttet beskæftigelse.

 

Få mere at vide:
Du er velkommen til at kontakte CSV's vejleder på tlf. 3017 4732.