Livsduelighed

Livsduelighed

Målgruppe:

Vores målgruppe er unge mennesker med et svagt kognitivt og kommunikativt funktionsniveau, og med en lav grad af selvhjulpenhed. De kommer ofte fra kommunernes børnespecialskoler, og fra folkeskolens specialundervisningsregi. Af diagnoser og udfordringer kan nævnes:

 • Down's Syndrom
 • Hjerneskader i forskellig grad
 • Unge uden verbalt sprog
 • Unge med multiple funktionsnedsættelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Unge med autismespektrumforstyrrelser

Pædagogisk tilgang:

Undervisningen foregår i en fast, tydelig og overskuelig struktur med brug af visuelle støttesystemer. Vi anvender bl.a. Tegn Til Tale, Pictogrammer, Apps til iPad og Ikoner til understøttelse af det verbale sprog.

Gennem kommunikation, social træning og undervisning i selvhjulpenhed, lærer eleverne at udnytte og udvikle egne potentialer i overgangen fra barn til voksen.

Hver elev har en kontaktlærer, og en vejleder tilknyttet.

Undervisningens indhold:

Undervisningen er individuelt tilrettelagt og afstemt i forhold til elevens potentialer, behov og ønsker.

 • Kommunikation / Tegn Til Tale 
 • Social træning
 • Hvem er jeg?
 • Ord- og talforståelse
 • Pengeforståelse
 • Motorik/motion/idræt/svømning
 • Hygiejne
 • Botræning
 • Madlavning
 • Selvhjulpenhed i praksis
 • Trafiktræning
 • Musiske og kreative fag
 • Omverdensforståelse
 • Mindfulness/wellness
 • Ekskursioner
 • Lejrskole
 • Brobygning til beskyttede værksteder og dagtilbud
 • Besøg på bosteder og støttecentre

Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.

Se Livsdueligheds uge- og kompetenceskema her.

Praktikker:

Der arrangeres praktikker ift. beskyttet beskæftigelse og dagtilbud.

Fremtid:

Vi arbejder målrettet mod, at eleven opnår så høj grad af selvhjulpenhed og livsduelighed, som muligt. Fremtidsmulighederne vil, for de flestes vedkommende, pege i retning af et beskyttet botilbud med døgnbemanding, samt tilknytning til et beskyttet værksted.

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV's vejledere på tlf. 6223 4900.

 

 

Bilag
PDF icon Flyer STU