Vejleder og Praktikkonsulent

Vejleder og Praktikkonsulent

Vejleder

Vejlederen på CSV har et tæt samarbejde med elevens professionelle netværk: fx UU-vejleder, sagsbehandler, uddannelsesrådgiver, praktiksteder, specialister, terapeuter og behandlere. Det er vores erfaring at det gode professionelle samarbejde fremmer vores fælles mål for eleven, så denne sættes i centrum.

Hvis UU- vejleder vurderer en ung til at være i målgruppen for STU kontaktes vejlederen på CSV for at aftale formøde og evt. efterfølgende praktik.

Efter endt praktik sender CSV’s vejleder en praktikevaluering til UU-vejleder, den unge og dennes evt. nuværende skole. Herefter kan UU-vejleder forelægge den unges sag for visitationsudvalget, som evt. bevilliger STU forløb. Der er primært skolestart for elever dels i august dels i januar.

Elevens vejleder på CSV arrangerer elevens årlige Uddannelsesplanmøde. Her deltager eleven, dennes UU-vejleder samt andre relevante personen fra elevens professionelle og private netværk. Fra CSV deltager elevens kontaktlærer og vejleder.

Hvis en elevs STU skal indeholde dele fra andre uddannelsesintuitioner fx VUC, arrangerer vejlederen dette. Ved overdragelsesmøder, når den unge fylder 18 år, deltager vejlederen fra CSV ofte.

Alle elever har både en kontaktlærer og en vejleder. Kontaktlæreren har den primære kontakt til elevens private netværk samt evt. bosted og hjemmevejleder.

Som professionel samarbejdspartner er man altid velkommen til at kontakte elevens vejleder på CSV.

 

Praktikkonsulenten

Praktikkonsulenten er primært tilknyttet STU tilbuddet, hvor der i et 3 årigt STU forløb er indlagt jobkurser og praktikker.

Praktikkonsulenten deltager aktivt i undervisningen på jobkurserne og i samarbejde med kontaktlærere, vejledere, pårørende og erhvervslivet planlægges og gennemføres praktikker. Disse praktikker imødekommer i så stor udstrækning som muligt elevens egne ønsker og formåen.

Praktikkerne evalueres og benyttes som udgangspunkt for nye mål og strategier. I disse praktikforløb vurderes indsats, timetal og effektivitet med henblik på muligheder for evt. uddannelse eller andet erhvervsperspektiv.

Praktikkerne er ligeledes tænkt som afklaring af erhvervsevne og sociale kompetencer.