Godt på vej

GPV

Godt på vej

Vores ”Godt På Vej”-hold er til den unge, som gerne vil dygtiggøre sig og blive bedre til at klare sig selv, samtidig med at den unge lærer at tage ansvar for eget liv.

Al undervisning tager udgangspunkt i bo, arbejde, fritid og almen dannelse, som er de fire hjørnestene i den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU.  


Målgruppe:

Målgruppen på dette hold er unge med særlige behov. Eleverne kommer primært fra kommunale specialskoler. Eleverne kan have diagnoser og udfordringer så som:

· Svagt indlæringspotentiale

· Ordblindhed

· Autismespektrum-forstyrrelser

· Tilknytningsforstyrrelser

· Udviklingsforstyrrelser

· Hjerneskader i forskellig grad

· ADHD

Fælles for eleverne er, at de alle har verbalt sprog.


Pædagogisk tilgang:

Undervisningen foregår i en fast, tydelig og overskuelig ramme. Gennem kommunikation, social træning og undervisning i selvhjulpenhed, lærer eleverne at udnytte og udvikle egne potentialer i overgangen fra barn til voksen.

Hver elev har en kontaktlærer og en vejleder tilknyttet.

Der arbejdes med udgangspunkt i en individuel undervisningsplan som evalueres, og justeres, hvert halve år.


Undervisningens indhold:

 • Kommunikation
 • Dansk og matematik
 • Social træning
 • Hvem er jeg?
 • Ord-, tal- og pengeforståelse
 • Motorik/motion/idræt/svømning
 • Hygiejne
 • Sundhed
 • Madlavning
 • IT og brug af Ipad
 • Musiske og kreative fag
 • Værksted/Café
 • Omverdensforståelse
 • Ekskursioner
 • Lejrskole


Værdier, struktur og aktiviteter på Godt På Vej-hold:

Vi har et skolemiljø, som er mobbefrit.

Vi er vilde med humor og venskaber.

Vi tilrettelægger individuel og alsidig undervisning.

Undervisningsrammen er struktureret og tydelig.


​​​​​​​Værksted/Café:

Holdet deles én dag ugentligt, således at de for et ½ år ad gangen arbejder henholdsvis på Café Tryk eller har praktisk undervisning i skolens kolonihave eller på skolens værksted. Der arbejdes specifikt med tilegnelse af arbejdsrelaterede færdigheder indenfor køkken/kantine/Café. Her benytter vi os af vores egen Café, for at skabe et realistisk billede heraf.

På vores værksted og i kolonihaven arbejdes der med tilegnelse af div. færdigheder indenfor håndværk. Herunder brugen af det rigtige værktøj til en given opgave. 

 

Her kommer der nogle eksempler på, hvad vores unge lærer hos os:

Botræning: Alt det, der skal læres om, når man bor for sig selv. Eksempelvis økonomi, e-boks, sund og billig mad og hvordan man løser praktiske opgaver i sin bolig.

Almen dannelse: Vi indvier den unge i basal viden om div. samfundsproblematikker med fokus på at blive aktive samfundsborgere.

Vi vedligeholder og udvikler dansk og matematik.

Fritid: Her hjælpes vores unge til at udvikle et aktivt fritidsliv. De bliver præsenteret for forskellige fritidstilbud. Eksempelvis idræts tilbud, unge-klubber. I samarbejde med kontaktlærer får vores unge overblik over hvordan og hvornår, de kan gå i gang med diverse fritidsaktiviteter.

Beskæftigelse: Igennem små og lange praktikforløb prøver de unge forskellige beskæftigelsesmuligheder af. Det kan eksempelvis være på beskyttede værksteder, hos lokale håndværkere, køkken/kantine, butik eller på et landbrug.

På skolen udbydes jobrelevante kurser, hygiejnebevis, førstehjælpsbevis og anden undervisning, som hjælper den unge videre i afklaring af beskæftigelse efter CSV.

Ønsker eleven supplerende undervisning som VUC, FVU eller SOSU, etablerer vi overgangen samt klargørelse til disse forløb, hvis vi vurderer, at det giver mening for eleven.

Fremtid: Vi arbejder målrettet mod at afklare og videreudvikle de unges personlige og faglige kompetencer således, at de efter endt ungdomsuddannelse mestrer eget liv med bedst mulige forudsætninger. For nogle elever på dette hold vil der være mulighed for at udvikle sig i en retning så de, når de er klar, kan rykke videre på CSV´s jobhold. Efter endt STU vil fremtidsmulighederne være arbejde på et beskyttet værksted, eller beskyttet beskæftigelse i erhvervslivet.

 

Få mere at vide:

Du er velkommen til at kontakte CSV's vejledere på tlf 6223 4900.
Se også folderen under bilag.